Transportowa 6, 67-200 Głogów, tel: +48 76 832 00 20, email: antrans@antrans.eu

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antrans Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
  ul. Transportowa 6, 67-200 Głogów oraz PHT Antrans Andrzej Piróg ul. Słodowa 44, 67-200 Głogów – podmioty te są współadministratorami Pani/Pana danych.
 2. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania:
 3. współadministratorzy wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz realizację przysługujących praw. W odpowiednim przypadku Współadministrator umożliwi Panu/Pani wykonanie praw lub przekaże Pana/Pani żądanie właściwemu Współadministratorowi
 4. każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach wskazanych celów i związanych z nimi podstawami prawnymi
 5. Współadministratorzy ustalili punkt kontaktowy w celu realizacji Pani/Pana praw
 6. Cele i podstawy prawna przetwarzania.
 7. zawarcie i wykonanie umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. przedstawienie oferty handlowej i marketingowej firmy obecnym klientom— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych);
 9. przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów w związku z przesyłaniem im zamówionych informacji handlowych, marketingowych na podstawie zgody wyrażanej przez podanie adresu email i/lub numeru telefonu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 10. zamieszczenie Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej, fanpage’u Facebook
  https://pl-pl.facebook.com/AntransTransportSpedycja/ w materiałach promocyjnych etc. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 11. spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora);
 12. dopełnienie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, np. poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy np. na temat osób, które realizują swoje uprawnienia z RODO);
 13. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesu majątkowego Administratora;
 14. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym lub w razie sporu;
 15. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, doradcze, rozliczające czas pracy i wynagrodzenia pracowników, ochroną obiektu, utrzymujące i rozwijające system informatyczny, zajmujące się ochroną danych osobowych. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
 16. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 17. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym:
 18. nie podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy, naliczenia i rozliczenia podatku może wykluczyć zawarcie umowy lub uniemożliwić prawidłowe rozliczenie podatku;
 19. nie podanie danych opartych o zgodę na ich przetwarzanie może uniemożliwić; przedstawienie oferty w kanałach komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie wizerunku;
 20. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
 21. przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 22. przez 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 23. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 24. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 25. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 26. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 27. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 28. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.